Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Nowa szansa na zatrudnienieNowa szansa na zatrudnienie


NOWA SZANSA NA ZATRUDNIENIE

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Projekt pt. „Nowa szansa na zatrudnienie" nr RPWP.07.01.02-30-0187/19 jest realizowany w ramach Oś Priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Podziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja, Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia na terenie województwa wielkopolskiego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021r. - 31.05.2023r.

UCZESTNICY PROJEKTU:

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 100 osób spełniających kryteria uczestnika/czki projektu Podziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja-projekty konkursowe WRPO (2014+).

Projekt skierowany jest do 100 osób spełniających łącznie poniższe warunki:

 • jest mieszkańcem województwa wielkopolskiego,
 • jest w wieku 18-64 lata,
 • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” (Rozdział 3 pkt. 15),
 • jest osobą bierną zawodowo.

ZAKRES WSPARCIA:

1. Aktywizacja społeczna:

 • Wsparcie psychologiczne
 • Kurs Umiejętności Społecznych
 • Samopomocowa grupa wsparcia

2. Aktywizacja zawodowa:

 • Doradztwo zawodowe
 • Kurs aktywnego poszukiwania pracy
 • Pośrednictwo pracy

3. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych:

 • Kursy zawodowe
 • 3-miesięczne staże

ORGANIZACJA WSPARCIA:

1. Każdy uczestnik/czka objęty zostanie wsparciem psychologa.

2. Dla każdego uczestnika/czki projektu zostanie przygotowana wraz z doradcą zawodowym Indywidualna Ścieżka Reintegracji (IŚR).

3. Wsparcie pośrednika pracy dla każdego uczestnika/czki projektu.

4. Zorganizowany zostanie dla każdego uczestnika/czki:

 • Kurs Umiejętności Społecznych
 • Samopomocowa Grupa Wsparcia
 • Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy

 

5. Kursy zawodowe dla każdego uczestnika/czki

6. Dla 50 uczestników/czek zostaną zorganizowane 3 miesięczne staże zawodowe.

7. Każdy uczestnik/czka jest zobligowany do uczestniczenia w min 80% zajęć. Spełnienie tego wymogu jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu i uzyskania dyplomu/certyfikatu. Zajęcia opuszczone powyżej tego poziomu muszą zostać usprawiedliwione zgodnie z zasadami, o których mowa w §7, pkt. 10-12.

8. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych uczestnik/czka zobowiązuje się do samodzielnego odrobienia opuszczonych zajęć lub jeśli będzie to możliwe to z inną grupą.

9. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje poprzez pisemne wyjaśnienie lub inny dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności.

10. Przekroczenie dozwolonej liczby nieusprawiedliwionych nieobecności na warsztatach/kursach/szkoleniach i/lub nie odbycie doradztwa będzie wiązało się z koniecznością zwrotu otrzymanej pomocy (materiały szkoleniowe), nieotrzymania zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego ukończeniu warsztatów/szkolenia oraz brakiem możliwości kontynuacji udziału w projekcie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I KONTAKTU Z BIUREM PROJEKTU:

Globalnet Sp. z o.o.
ul. Franciszka Ratajczaka 20/18A
61-815 Poznań
tel: 61 2238602
mail: emilia@globalnet.com.pl
2021-09-09
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.