Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Projekty EFS


Otwarta Europa - woj. wielkopolskie Moja własna firma drogą do sukcesu Integracja społeczna i zawodowa nową szansą Młodzi na Start Otwarta Europa-szkolenia językowe z certyfikatem woj. opolskie Zmień zawód – podnieś swoje kwalifikacje Podnieś swoje kwalifikacje – zainwestuj w przyszłość Nowa Szansa Zakończone projekty językowe Partner w projekcie EFS Nowa szansa na zatrudnienie

ZMIEŃ ZAWÓD - PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE

Przedmiot projektu:

Projekt pt. „Zmień zawód – podnieś swoje kwalifikacje" nr RPWP.06.02.00-30-0087/17 jest realizowany w ramach Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa, Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy osób bezrobotnych, biernych zawodowo defaworyzowanych powyżej 29 roku życia z jednej z grup; osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej z terenu woj. Wielkopolskiego. Okres realizacji projektu 2018-09-01 - 2020-04-30

Zadania:

 1. Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika
 2. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy, wg Barometru Zawodów
 3. Objęcie uczestników wsparciem w postaci pośrednictwa pracy
 4. Objęcie stażami zawodowymi 40% uczestników

Grupy docelowe:

Osoby (60 K i 40 M) z obszaru woj. Wielkopolskiego (tj. osób fizycznych- zamieszkują na obszarze woj. Wielkopolskiego w rozumieniu przepisów KC)

Beneficjenci Ostateczni projektu:

Beneficjentami Ostatecznymi (Grupą Docelową) projektu jest 100 osób zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Na strukturę liczbową składa się:
 • 22 kobiet i 14 mężczyzn – liczba osób długotrwale bezrobotnych,
 • 50 kobiet i 33 mężczyzn – liczba osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych)
 • 10 kobiet i 7 mężczyzn – liczba osób biernych zawodowo
 • 40 mężczyzn
 • 60 kobiet

DORADZTWO ZAWODOWE:

Każdy/a Uczestnik/czka projektu weźmie udział indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym , w łącznym wymiarze 2 godzin zegarowych;

IPD będzie tworzony w ramach procesu doradczego i zawrze w sobie działania UP zmierzające do osiągnięcia przez niego celu zawodowego.

Jest to pierwsza forma wsparcia dla Uczestników/czek projektu poprzedzająca pozostałe formy wsparcia w ramach projektu;

SZKOLENIA:

W ramach szkoleń zawodowych wszystkim uczestnikom zostaną zapewnione:

 • formalne potwierdzenie kwalifikacji (uprawnienia wydane przez uznany organ certyfikujący)
 • materiały Szkoleniowe,
 • stypendia szkoleniowe dla uczestników szkolenia,
 • zwrot kosztów dojazdu za szkolenia

WARTOŚĆ STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO to: 6,58 brutto za 1 h szkolenia (8,45 zł za 1 h szkolenia uwzględniając składki obowiązkowe):
Uczestnicy Projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego:

 • podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu
 • podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym – składka zdrowotna wynosi 0 zł
 • nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

POŚREDNICTWO PRACY:

Każdy/a Uczestnik/czka projektu weźmie udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, w łącznym wymiarze 1-2 godzin zegarowych na osobę.

STAŻE:

Staże są powiązane ze szkoleniami, w których biorą Uczestnicy Projektu dla 50 Uczestników Projektu i będą realizowane przez 3 miesiące.

W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie.

Zapraszamy do udziału i kontaktu z biurem projektu:

Globalnet Sp. z o.o.
ul. Franciszka Ratajczaka 20/18A
61-815 Poznań
tel: 61 2238602
mail: emilia@globalnet.com.pl

Podnieś swoje kwalifikacje – zainwestuj w przyszłość

Przedmiot projektu:

Projekt pt. „Podnieś swoje kwalifikacje – zainwestuj w przyszłość" nr RPWP.06.02.00-30-0079/18 jest realizowany w ramach Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa, Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy osób bezrobotnych, biernych zawodowo defaworyzowanych powyżej 30 roku życia ( w tym 72 kobiet i 28 mężczyzn), z terenu woj. Wielkopolskiego. Okres realizacji projektu 2019-09-01 - 2021-04-30

Zadania:

 1. Zbudowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika
 2. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami regionalnego rynku pracy, wg Barometru Zawodów
 3. Objęcie uczestników wsparciem w postaci pośrednictwa pracy
 4. Objęcie stażami zawodowymi 50% uczestników

Grupy docelowe:

Osoby (72 K i 28 M) z obszaru woj. Wielkopolskiego (tj. osób fizycznych- zamieszkują na obszarze woj. Wielkopolskiego w rozumieniu przepisów KC) w tym 21 osób (14 K i 7 M) z miast średnich (Chodzież, Gniezno, Gostyń, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Krotoszyn, Leszno, Luboń, Oborniki, Ostrów Wielkopolski, Piła, Pleszew, Rawicz, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa Wlkp., Turek, Wągrowiec, Września i Złotów).

Beneficjenci Ostateczni projektu

Beneficjentami Ostatecznymi (Grupą Docelową) projektu jest 100 osób zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Na strukturę liczbową składa się:

 • 9 kobiet i 7 mężczyzn – liczba osób długotrwale bezrobotnych,
 • 30 kobiet i 13 mężczyzn – liczba osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych)
 • 28 kobiet i 6 mężczyzn – liczba osób biernych zawodowo 28 mężczyzn
 • 72 kobiety,
 • 3 kobiety i 2 mężczyzn – liczba osób z niepełnosprawnościami
 • 12 kobiet i 5 mężczyzn – liczba osób w wieku 50 lat i więcej
 • 24 kobiety i 19 mężczyzn – liczba osób o niskich kwalifikacjach
 • 14 kobiet i 9 mężczyzn – liczba osób ubogich pracujących (minimalna krajowa) osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych (poniżej 6 miesięcy) oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwie (4 K i 3M); w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach (5 K i 3M); w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach (5 K i 3M).

DORADZTWO ZAWODOWE:

Każdy/a Uczestnik/czka projektu weźmie udział indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym , w łącznym wymiarze 2 godzin zegarowych;

IPD będzie tworzony w ramach procesu doradczego i zawrze w sobie działania UP zmierzające do osiągnięcia przez niego celu zawodowego

Jest to pierwsza forma wsparcia dla Uczestników/czek projektu poprzedzająca pozostałe formy wsparcia w ramach projektu;

SZKOLENIA:

W ramach szkoleń zawodowych wszystkim uczestnikom zostaną zapewnione:

 • formalne potwierdzenie kwalifikacji (uprawnienia wydane przez uznany organ certyfikujący),
 • materiały Szkoleniowe,
 • stypendia szkoleniowe dla uczestników szkolenia,
 • zwrot kosztów dojazdu za szkolenia.

WARTOŚĆ STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO to: 6,58 brutto za 1 h szkolenia (8,45 zł za 1 h szkolenia uwzględniając składki obowiązkowe):
Uczestnicy Projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego:

 • podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu
 • podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym – składka zdrowotna wynosi 0 zł
 • nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

POŚREDNICTWO PRACY:

Każdy/a Uczestnik/czka projektu weźmie udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, w łącznym wymiarze 1-2 godzin zegarowych na osobę.

STAŻE:

Staże są powiązane ze szkoleniami, w których biorą Uczestnicy Projektu dla 50 Uczestników Projektu i będą realizowane przez 3 miesiące.

W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie.

Zapraszamy do udziału i kontaktu z biurem projektu:

Globalnet Sp. z o.o.
ul. Franciszka Ratajczaka 20/18A
61-815 Poznań
tel: 61 2238602
mail: emilia@globalnet.com.pl

NOWA SZANSA

Przedmiot projektu:

Projekt pt. „Nowa Szansa" nr RPWP.07.01.02-30-0147/18 jest realizowany w ramach Oś Priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Podziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja, Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia na terenie województwa wielkopolskiego.

Okres realizacji projektu: 20.09.2019r. - 31.10.2020r.

Uczestnicy Projektu:

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób spełniających kryteria uczestnika/czki projektu Podziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja-projekty konkursowe WRPO (2014+).

Projekt skierowany jest do 60 osób spełniających łącznie poniższe warunki:

 • jest mieszkańcem województwa wielkopolskiego,
 • jest w wieku 18-64 lata,
 • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” (Rozdział 3 pkt. 15),
 • jest osobą bierną zawodowo.

Zakres wsparcia:

1. Aktywizacja społeczna:

 • Wsparcie psychologiczne
 • Kurs Umiejętności Społecznych
 • Samopomocowa grupa wsparcia

2. Aktywizacja zawodowa:

 • Doradztwo zawodowe
 • Kurs aktywnego poszukiwania pracy
 • Pośrednictwo pracy

3. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych:

 • Kursy zawodowe
 • 3-miesięczne staże

Organizacja wsparcia:

1. Każdy uczestnik/czka objęty zostanie wsparciem psychologa.

2. Dla każdego uczestnika/czki projektu zostanie przygotowana wraz z doradcą zawodowym Indywidualna Ścieżka Reintegracji (IŚR).

3. Wsparcie pośrednika pracy dla każdego uczestnika/czki projektu.

4. Zorganizowany zostanie dla każdego uczestnika/czki:

 • Kurs Umiejętności Społecznych
 • Samopomocowa Grupa Wsparcia
 • Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy

5. Kursy zawodowe dla każdego uczestnika/czki

6. Dla 15 uczestników/czek zostaną zorganizowane 3 miesięczne staże zawodowe.

7. Każdy uczestnik/czka jest zobligowany do uczestniczenia w min 80% zajęć. Spełnienie tego wymogu jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu i uzyskania dyplomu/certyfikatu. Zajęcia opuszczone powyżej tego poziomu muszą zostać usprawiedliwione zgodnie z zasadami, o których mowa w §7, pkt. 10-12.

8. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych uczestnik/czka zobowiązuje się do samodzielnego odrobienia opuszczonych zajęć lub jeśli będzie to możliwe to z inną grupą.

9. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje poprzez pisemne wyjaśnienie lub inny dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności.

10. Przekroczenie dozwolonej liczby nieusprawiedliwionych nieobecności na warsztatach/kursach/szkoleniach i/lub nie odbycie doradztwa będzie wiązało się z koniecznością zwrotu otrzymanej pomocy (materiały szkoleniowe), nieotrzymania zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego ukończeniu warsztatów/szkolenia oraz brakiem możliwości kontynuacji udziału w projekcie.

Zapraszamy do udziału i kontaktu z biurem projektu:

Globalnet Sp. z o.o.
ul. Franciszka Ratajczaka 20/18A
61-815 Poznań
tel: 61 2238602
mail: emilia@globalnet.com.pl

MOJA WŁASNA FIRMA DROGĄ DO SUKCESU

Aktualności:

Informujemy, że proces rekrutacji do projektu „MOJA WŁASNA FIRMA DROGA SO SUKCESU" został wydłużony do dnia 9.11.2018 r. Proces rekrutacji może zostać skrócony – w momencie przekroczenia liczby złożonych wniosków (65 wniosków), bądź wydłużony – w przypadku nie zebrania pełnej liczby wniosków (65 wniosków).
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW.

Informujemy, że proces rekrutacji do projektu „MOJA WŁASNA FIRMA DROGA SO SUKCESU" został wydłużony do dnia 31.10.2018 r. Proces rekrutacji może zostać skrócony – w momencie przekroczenia liczby złożonych wniosków (65 wniosków), bądź wydłużony – w przypadku nie zebrania pełnej liczby wniosków (65 wniosków).
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW.

nr RPWP. 06.03.01-30-0116/17

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY

Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Projekt jest realizowany przez GLOBALNET SP. Z O.O.

Okres realizacji projektu:

31.03.2018 r. – 16.12.2019 r.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa dotycząca podniesienia wiedzy i umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej wśród grupy docelowej 45 osób ( 37 kobiet i 8 mężczyzn) w wieku 30 lat i wyżej bez zatrudnienia, które jednocześnie należą do jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, z terenów województwa wielkopolskiego.

Szczegółowe zadania w projekcie:

 1. Rekrutacja obejmująca m.in. diagnozę predyspozycji kandydatów/ek w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dotyczące podstaw prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomocy w przygotowaniu biznesplanu wraz z wnioskiem o udzielenie środków (w tym finansowego wsparcia pomostowego) na uruchomienie działalności gospodarczej dla 45 uczestników/czek projektu.
 3. Przyznanie dotacji (24.300 zł) na uruchomienie działalności gospodarczej dla 35 uczestników/czek projektu wraz z finansowym wsparciem pomostowym (2000 zł przez okres 6 miesięcy) oraz zindywidualizowane wsparcie szkoleniowo-doradcze na etapie prowadzenia działalności gospodarczej dla 35 uczestników/czek projektu.

Projekt jest skierowany  do:

10 osób bezrobotnych (w tym długotrwale) oraz 35 osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i wyżej zamieszkałych w województwie wielkopolskim, zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych sektorach z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (OZE) i branż o największym potencjale rozwojowym (inteligentne specjalizacje – IS).

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 30 lat, są bezrobotne oraz nie uczą się. Wyjątkiem będą bezrobotni studenci studiów stacjonarnych, którzy ukończyli 30 lat.

Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów ( w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Informujemy, że z dniem 11 października 2018 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu: "Moja własna firma drogą do sukcesu"

Rekrutacja zgodnie z regulaminem potrwa do dnia 24 października 2018 r włączenie (10 dni roboczych).

Proces rekrutacji może zostać skrócony – w momencie przekroczenia liczby złożonych wniosków (65 wniosków), bądź wydłużony – w przypadku nie zebrania pełnej liczby wniosków (65 wniosków).

Wszystkie informacje dotyczące terminów i sposobu składania dokumentów znajdują się w załączonych regulaminach.

Przypominamy, że wypełnione dokumenty należy złożyć we wskazanych wyżej terminach.

Zamieszczamy również formularz rekrutacyjny wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem projektu Emilią Szelka pod numerem tel. 668 737 969 w godzinach od 9.00 do 16.00. bądź z biurem projektu.

Co zrobić, aby przystąpić do projektu:

 1. Zapoznać się z regulaminem rekrutacji.
 2. Pobrać i wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny.
 3. Wydrukować, podpisać i dostarczyć formularz rekrutacyjny na adres: GLOBALNET SP. Z O.O., ul. Ratajczaka 20/18 a, 61-815 Poznań
 4. Oczekiwać na kontakt ze strony biura projektu.

INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA NOWĄ SZANSĄ

Projekt skierowany jest do 100 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku 16-64 lata, należących do grupy osób biernych zawodowo, w tym 20 osób spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 przesłanki, 10 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym z terenu województwa wielkopolskiego.

Celem głównym projektu jest integracja społeczna i zawodowa.

Działania przewidziane w ramach projektu:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa – ok.3 h/os. (utworzenie Indywidualnego Planu Działania).
 2. Udział w Kursie Umiejętności Społecznych oraz Kursie Aktywnego Poszukiwania Pracy – 24h/os. – grupa 8-12 osób.
 3. Udział w Samopomocowych grupach wsparcia – 48h/os – grupa 8-12 osób, zajęcia będą trwały około 6 - 8 h dziennie, będziemy je ustalać indywidualnie po utworzeniu grupy.
 4. Kursy podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników i rynku pracy wynikające z przygotowanego IPD.
 5. Stypendium szkoleniowe.
 6. Kompleksowa usługa pośrednika pracy.
 7. Płatne staże zawodowe dla 37 osób.

Otwarta Europa-szkolenia językowe z certyfikatem woj. opolskie

Okres realizacji projektu:

styczeń 2018 – czerwiec 2019 r.

FINANSOWANIE:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego . Realizacja Projektu odbywa się pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności na rynku pracy poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego wśród 408 osób dorosłych z województwa opolskiego w wieku 18 lat lub więcej.

Więcej na stronie: angielskizcertyfikatem.pl

Otwarta Europa - woj. wielkopolskie

Więcej

Nowoczesny Język Angielski dla 50+

share
Więcej

Otwarta Europa - woj. dolnośląskie

share

Młodzi na Start

O projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie "Młodzi na Start", skierowanym dla osób między 15 a 29 rokiem życia.
Okres realizacji projektu: styczeń 2017 – czerwiec 2018.
Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób młodych w wieku 15-29 bez pracy (60 kobiet i 40 mężczyzn), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby w wieku 15-24 lata, osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, osoby z niepełnosprawnościami z obszaru województwa wielkopolskiego. Projekt zakłada wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji edukacyjno-zawodowej osób młodych.

Realizator projektu

Globalnet Sp. z o.o., ul. Ratajczaka 20/18 A 61-815 Poznań

Partner

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8, 64-000 Kościan

Grupa docelowa

Jeżeli jesteś osobą:
 • w wieku od 15 do 29 lat
 • nie pracujesz (tj. jesteś bezrobotny lub bierny zawodowo)
 • nie uczestniczysz w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
 • nie szkolisz się (tj. nie uczestniczysz w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)
 • zamieszkujesz na terenie województwa wielkopolskiego

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny


Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, zgłoszenia do udziału w projekcie można dokonać za pośrednictwem formularza do pobrania na stronie www.globalnet.com.pl (zakładka Projekt „Młodzi na Start) lub osobiście w Biurze Projektu. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście lub przez e-mail ( emilia@globalnet.com.pl) lub pocztą tradycyjną do Biura Projektu mieszczącego się pod adresem ul. Ratajczaka 20/18 A w Poznaniu.
Etapy rekrutacji:
 • Weryfikacja zgłoszeń (wymagana dokumenty: formularz rekrutacyjny, deklaracja uczestnictwa, oświadczenie o statusie na rynku pracy, orzeczenie o niepełnosprawności – kserokopia z poświadczeniem zgodności z przedstawionym dokumentem).
 • Rozmowa z koordynatorem projektu /doradcą zawodowym – ocena poziomu motywacji.
O przyjęciu do projektu będzie decydować zgodność z grupą docelową. Zastosowane będą poniższe kryteria:
 • Motywacja – 5 pkt.
 • Niepełnosprawność – 2 pkt.
 • Osoba długotrwale bezrobotna – 2 pkt.
 • Osoba o niskich kwalifikacjach – 1 pkt.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.


Dla pracodawców

PRACODAWCO – przyjmij na staż, przekonaj się, ZATRUDNIJ!!!!
KORZYŚCI DLA PRACODAWCY :
 • brak kosztów związanych z wypłatą wynagrodzenia przez cały okres trwania stażu (staż w całości jest finansowany ze środków projektu),
 • brak konieczności ponoszenia kosztów na badania lekarskie stażysty,
 • środki finansowe na przeszkolenie/przygotowanie pracownika przed podjęciem stażu,
 • szkolenia zawodowe dla uczestników projektu, dopasowane do ich potrzeb i predyspozycji przed przystąpieniem do stażu.
W razie pytań prosimy o kontakt: Globalnet Sp. z o.o. z siedzibą ul. Ratajczaka 20/18 A w Poznaniu, tel. 612238602.
 • wniosek o zorganizowanie stażu

Finansowanie

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logistics Language Open Training


O projekcie

Priorytety Komisji Europejskiej i Wyższej Szkoły Logistyki są wspólne czego wyrazem jest przyznanie WSL finansowania w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu LLOT (Logistics Language Open Training). Celem projektu jest poprawa umiejętności językowych osób związanych z branżą logistyczną. 

Rezultaty

 • kurs językowy na poziomie B2 oparty na słownictwie i zagadnieniach logistycznych,
 • trzy kursy e-learningowe o tematyce logistycznej,
 • platforma udostępniająca powyższe kursy dająca możliwości wykorzystania elementów grywalizacji,
 • Wszystkie powyższe elementy opracowane zostaną w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i włoskim. Dobór produktów projektu był nieprzypadkowy i zmierzał do realizacji koncepcji nauczania języków obcych CLIL (Content and Language Integrated Learning). Użytkownicy będą uczyli się języków obcych dwuetapowo:
 • korzystając z kursu językowego przedstawiającego podstawy języka branżowego,
 • doskonaląc i sprawdzając swoje umiejętności językowe korzystając ze specjalistycznych kursów o tematyce logistycznej oczywiście w wybranym przez siebie języku obcym,


Partnerzy

Wyższa Szkoła Logistyki WSL jest liderem międzynarodowego konsorcjum. Uczelnia budująca trwałe związki z gospodarką oraz kreująca wzorce kształcenia logistycznego w polskim systemie edukacji zawodowej w oparciu o rynkowo zorientowane kształcenie i badania naukowe, a także ścisłą współpracę z założycielem i partnerami uczelni.
Globalnet sp. z o.o. Firma GlobNet Sp. z o.o. istnieje od października 2008 r. Siedziba firmy zlokalizowana jest w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 20/18a. Globalnet specjalizuje się w tworzeniu zarówno innowacyjnych, jak i prostych w użyciu narzędzi do nauki języków obcych. Przedmiotem działalności firmy jest nauka języków obcych na odległość za pomocą platformy e-learningowej Losglobos. Jest to narzędzie służące zarówno do nauki języków obcych, jak i do wspierania i wzmacniania samego procesu nauki.
CIS- Scuola per la Gestione D'Impresa organizacja szkoleniowa i szkoła językowa z Włoch.
speakeasy sprachzeug szkoła językowa z Niemiec.
Jamieson-Ball Ltd szkoła językowa z Wielkiej Brytanii.

Aktualności

W dniach 29-30 września w Wyższej Szkole Logistyki odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu Logistics Language Open Training (LLOT). Na spotkaniu zainicjowano projekt, którego celem jest opracowanie kursu do nauki języka obcego specjalistycznego. Oczywiście jak na specjalistów z WSL przystało, specjalistycznego języka logistycznego. W projekcie wykorzystana zostanie innowacyjna metoda nauczania języków obcych Content and language integrated learning (CLIL). Metoda ta oparta jest o jednoczesne nauczanie treści specjalistycznych (w tym przypadku logistycznych) oraz językowych. Dlatego też w ramach projektu stworzone zostaną także trzy e-learningowe kursy logistyczne.W dniach 19-20 kwietnia w siedzibie firmy Globalnet Sp. z o.o. odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu LLOT. W ramach spotkania omówiono dotychczasowy postęp prac oraz plany dalszych działań. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność szerokiego upowszechniania informacji o projekcie celem pozyskania odpowiednio dużej grupy testerów.Wszystkich zainteresowanych udziałem w testowaniu produktów prosimy o kontakt z dr. inż. Michałem Adamczakiem: michal.adamczak@wsl.com.pl. Z ramienia WSL w spotkaniu wzięli udział wykonawcy projektu dr inż. Piotr Cyplik, dr inż. Michał Adamczak, dr inż. Roman Domański

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Global skills for Globalnet


O projekcie

Termin realizacji 01.09.2014 -31.08.2016

Rezultaty

 • wzrost wiary we własne możliwości i umiejętności poszczególnych osób – personelu,
 • umocnioną pozycję Globalnetu na rynku lokalnym i globalnym, dzięki budowaniu skutecznego zespołu wyposażonego w wysoką samoocenę i poczucie sprawczości,
 • wzrost jakości świadczonych usług,
 • rozwój osobisty i społeczny, nowe kwalifikacji i nowe umiejętności ( 8 osób uczestniczyło w projekcie),
 • nauczyciele i personel administracyjny oraz kadra zarządzająca),
 • nowe podejścia do nauczania,
 • wsparcie w obszarze kulturalnym aby zaangażować personel i uczniów w programy kulturalne związane z tradycją i dziedzictwem.
 • zwiększenie jakości nauczania i uczenia się,
 • zmotywowanie słuchaczy do uczestniczenia w kształceniu przez całe życie,
 • promowanie idei kształcenia ustawicznego,
 • podniesienie kompetencji językowych personelu.

Aktualności
MOBILNOŚCI ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU


1. Wyjazd Florencja Istituto il David - kurs językowy – język włoski 24/11/2014 - 29/11/2014

2. Wyjazd Florencja Istituto il David - kurs językowy – język włoski 02/02/2015 - 06/02/2015

3. Wyjazd Florencja Istituto il David - job shadowing 02/02/2015 - 06/02/2015

4. Wyjazd Florencja Istituto il David - kurs metodyczno – dydaktyczny dla nauczycieli językowych 09/07/2015 - 11/07/2015

5. Wyjazd Florencja Istituto il David - job shadowing 06/07/2015 - 10/07/2015

6. Wyjazd Berlin – Speakeasy Sprachzeug kurs językowy 03/08/2015 - 07/08/2015

7. Wyjazd Berlin - Speakeasy Sprachzeug job shadowing 24/08/2015 - 28/08/2015

8. Wyjazd Berlin – Speakeasy Sprachzeug kurs językowy 24/08/2015 - 28/08/2015

9. Wyjazd Berlin – Speakeasy Sprachzeug job shadowing 14/12/2015 - 18/12/2015

10. Wyjazd Florencja – Instituti il David job shadowing 04/04/2016 - 08/04/2016

11. Wyjazd UK – Pathways Inspirational Development – Heritage course 17/07/2016 - 21/07/2016

12. Wyjazd Berlin – kurs metodyczno/dydaktyczny 22/08/2016 - 24/08/2016

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Nowa szansa na zatrudnienie


NOWA SZANSA NA ZATRUDNIENIE

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Projekt pt. „Nowa szansa na zatrudnienie" nr RPWP.07.01.02-30-0187/19 jest realizowany w ramach Oś Priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Podziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja, Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia na terenie województwa wielkopolskiego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021r. - 31.05.2023r.

UCZESTNICY PROJEKTU:

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 100 osób spełniających kryteria uczestnika/czki projektu Podziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja-projekty konkursowe WRPO (2014+).

Projekt skierowany jest do 100 osób spełniających łącznie poniższe warunki:

 • jest mieszkańcem województwa wielkopolskiego,
 • jest w wieku 18-64 lata,
 • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” (Rozdział 3 pkt. 15),
 • jest osobą bierną zawodowo.

ZAKRES WSPARCIA:

1. Aktywizacja społeczna:

 • Wsparcie psychologiczne
 • Kurs Umiejętności Społecznych
 • Samopomocowa grupa wsparcia

2. Aktywizacja zawodowa:

 • Doradztwo zawodowe
 • Kurs aktywnego poszukiwania pracy
 • Pośrednictwo pracy

3. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych:

 • Kursy zawodowe
 • 3-miesięczne staże

ORGANIZACJA WSPARCIA:

1. Każdy uczestnik/czka objęty zostanie wsparciem psychologa.

2. Dla każdego uczestnika/czki projektu zostanie przygotowana wraz z doradcą zawodowym Indywidualna Ścieżka Reintegracji (IŚR).

3. Wsparcie pośrednika pracy dla każdego uczestnika/czki projektu.

4. Zorganizowany zostanie dla każdego uczestnika/czki:

 • Kurs Umiejętności Społecznych
 • Samopomocowa Grupa Wsparcia
 • Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy

 

5. Kursy zawodowe dla każdego uczestnika/czki

6. Dla 50 uczestników/czek zostaną zorganizowane 3 miesięczne staże zawodowe.

7. Każdy uczestnik/czka jest zobligowany do uczestniczenia w min 80% zajęć. Spełnienie tego wymogu jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu i uzyskania dyplomu/certyfikatu. Zajęcia opuszczone powyżej tego poziomu muszą zostać usprawiedliwione zgodnie z zasadami, o których mowa w §7, pkt. 10-12.

8. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych uczestnik/czka zobowiązuje się do samodzielnego odrobienia opuszczonych zajęć lub jeśli będzie to możliwe to z inną grupą.

9. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje poprzez pisemne wyjaśnienie lub inny dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności.

10. Przekroczenie dozwolonej liczby nieusprawiedliwionych nieobecności na warsztatach/kursach/szkoleniach i/lub nie odbycie doradztwa będzie wiązało się z koniecznością zwrotu otrzymanej pomocy (materiały szkoleniowe), nieotrzymania zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego ukończeniu warsztatów/szkolenia oraz brakiem możliwości kontynuacji udziału w projekcie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I KONTAKTU Z BIUREM PROJEKTU:

Globalnet Sp. z o.o.
ul. Franciszka Ratajczaka 20/18A
61-815 Poznań
tel: 61 2238602
mail: emilia@globalnet.com.pl
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.