Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Projekty EFS


Otwarta Europa - woj. wielkopolskie Młodzi na Start Otwarta Europa-szkolenia językowe z certyfikatem woj. opolskie Integracja społeczna i zawodowa nową szansą Zakończone projekty językowe Partner w projekcie EFS

Integracja społeczna i zawodowa nową szansą

Otwarta Europa-szkolenia językowe z certyfikatem woj. opolskie

Otwarta Europa - woj. wielkopolskie

Więcej

Nowoczesny Język Angielski dla 50+

share
Więcej

Otwarta Europa - woj. dolnośląskie

share

Młodzi na Start

O projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie "Młodzi na Start", skierowanym dla osób między 15 a 29 rokiem życia.
Okres realizacji projektu: styczeń 2017 – czerwiec 2018.
Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób młodych w wieku 15-29 bez pracy (60 kobiet i 40 mężczyzn), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby w wieku 15-24 lata, osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, osoby z niepełnosprawnościami z obszaru województwa wielkopolskiego. Projekt zakłada wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji edukacyjno-zawodowej osób młodych.

Realizator projektu

Globalnet Sp. z o.o., ul. Ratajczaka 20/18 A 61-815 Poznań

Partner

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8, 64-000 Kościan

Grupa docelowa

Jeżeli jesteś osobą:
 • w wieku od 15 do 29 lat
 • nie pracujesz (tj. jesteś bezrobotny lub bierny zawodowo)
 • nie uczestniczysz w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
 • nie szkolisz się (tj. nie uczestniczysz w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)
 • zamieszkujesz na terenie województwa wielkopolskiego

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny


Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, zgłoszenia do udziału w projekcie można dokonać za pośrednictwem formularza do pobrania na stronie www.globalnet.com.pl (zakładka Projekt „Młodzi na Start) lub osobiście w Biurze Projektu. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście lub przez e-mail ( emilia@globalnet.com.pl) lub pocztą tradycyjną do Biura Projektu mieszczącego się pod adresem ul. Ratajczaka 20/18 A w Poznaniu.
Etapy rekrutacji:
 • Weryfikacja zgłoszeń (wymagana dokumenty: formularz rekrutacyjny, deklaracja uczestnictwa, oświadczenie o statusie na rynku pracy, orzeczenie o niepełnosprawności – kserokopia z poświadczeniem zgodności z przedstawionym dokumentem).
 • Rozmowa z koordynatorem projektu /doradcą zawodowym – ocena poziomu motywacji.
O przyjęciu do projektu będzie decydować zgodność z grupą docelową. Zastosowane będą poniższe kryteria:
 • Motywacja – 5 pkt.
 • Niepełnosprawność – 2 pkt.
 • Osoba długotrwale bezrobotna – 2 pkt.
 • Osoba o niskich kwalifikacjach – 1 pkt.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.


Dla pracodawców

PRACODAWCO – przyjmij na staż, przekonaj się, ZATRUDNIJ!!!!
KORZYŚCI DLA PRACODAWCY :
 • brak kosztów związanych z wypłatą wynagrodzenia przez cały okres trwania stażu (staż w całości jest finansowany ze środków projektu),
 • brak konieczności ponoszenia kosztów na badania lekarskie stażysty,
 • środki finansowe na przeszkolenie/przygotowanie pracownika przed podjęciem stażu,
 • szkolenia zawodowe dla uczestników projektu, dopasowane do ich potrzeb i predyspozycji przed przystąpieniem do stażu.
W razie pytań prosimy o kontakt: Globalnet Sp. z o.o. z siedzibą ul. Ratajczaka 20/18 A w Poznaniu, tel. 612238602.
 • wniosek o zorganizowanie stażu

Finansowanie

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logistics Language Open Training


O projekcie

Priorytety Komisji Europejskiej i Wyższej Szkoły Logistyki są wspólne czego wyrazem jest przyznanie WSL finansowania w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu LLOT (Logistics Language Open Training). Celem projektu jest poprawa umiejętności językowych osób związanych z branżą logistyczną. 

Rezultaty

 • kurs językowy na poziomie B2 oparty na słownictwie i zagadnieniach logistycznych,
 • trzy kursy e-learningowe o tematyce logistycznej,
 • platforma udostępniająca powyższe kursy dająca możliwości wykorzystania elementów grywalizacji,
 • Wszystkie powyższe elementy opracowane zostaną w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i włoskim. Dobór produktów projektu był nieprzypadkowy i zmierzał do realizacji koncepcji nauczania języków obcych CLIL (Content and Language Integrated Learning). Użytkownicy będą uczyli się języków obcych dwuetapowo:
 • korzystając z kursu językowego przedstawiającego podstawy języka branżowego,
 • doskonaląc i sprawdzając swoje umiejętności językowe korzystając ze specjalistycznych kursów o tematyce logistycznej oczywiście w wybranym przez siebie języku obcym,


Partnerzy

Wyższa Szkoła Logistyki WSL jest liderem międzynarodowego konsorcjum. Uczelnia budująca trwałe związki z gospodarką oraz kreująca wzorce kształcenia logistycznego w polskim systemie edukacji zawodowej w oparciu o rynkowo zorientowane kształcenie i badania naukowe, a także ścisłą współpracę z założycielem i partnerami uczelni.
Globalnet sp. z o.o. Firma GlobNet Sp. z o.o. istnieje od października 2008 r. Siedziba firmy zlokalizowana jest w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 20/18a. Globalnet specjalizuje się w tworzeniu zarówno innowacyjnych, jak i prostych w użyciu narzędzi do nauki języków obcych. Przedmiotem działalności firmy jest nauka języków obcych na odległość za pomocą platformy e-learningowej Losglobos. Jest to narzędzie służące zarówno do nauki języków obcych, jak i do wspierania i wzmacniania samego procesu nauki.
CIS- Scuola per la Gestione D'Impresa organizacja szkoleniowa i szkoła językowa z Włoch.
speakeasy sprachzeug szkoła językowa z Niemiec.
Jamieson-Ball Ltd szkoła językowa z Wielkiej Brytanii.

Aktualności

W dniach 29-30 września w Wyższej Szkole Logistyki odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu Logistics Language Open Training (LLOT). Na spotkaniu zainicjowano projekt, którego celem jest opracowanie kursu do nauki języka obcego specjalistycznego. Oczywiście jak na specjalistów z WSL przystało, specjalistycznego języka logistycznego. W projekcie wykorzystana zostanie innowacyjna metoda nauczania języków obcych Content and language integrated learning (CLIL). Metoda ta oparta jest o jednoczesne nauczanie treści specjalistycznych (w tym przypadku logistycznych) oraz językowych. Dlatego też w ramach projektu stworzone zostaną także trzy e-learningowe kursy logistyczne.W dniach 19-20 kwietnia w siedzibie firmy Globalnet Sp. z o.o. odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu LLOT. W ramach spotkania omówiono dotychczasowy postęp prac oraz plany dalszych działań. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność szerokiego upowszechniania informacji o projekcie celem pozyskania odpowiednio dużej grupy testerów.Wszystkich zainteresowanych udziałem w testowaniu produktów prosimy o kontakt z dr. inż. Michałem Adamczakiem: michal.adamczak@wsl.com.pl. Z ramienia WSL w spotkaniu wzięli udział wykonawcy projektu dr inż. Piotr Cyplik, dr inż. Michał Adamczak, dr inż. Roman Domański

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Global skills for Globalnet


O projekcie

Termin realizacji 01.09.2014 -31.08.2016 


Rezultaty


Aktualności
MOBILNOŚCI ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Zaufali nam

 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo

Zapisz się do naszego newslettera

To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.