Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Projekty EFS


Otwarta Europa - woj. wielkopolskie Moja własna firma drogą do sukcesu Integracja społeczna i zawodowa nową szansą Młodzi na Start Otwarta Europa-szkolenia językowe z certyfikatem woj. opolskie Integracja społeczna i zawodowa nową szansą Zakończone projekty językowe Partner w projekcie EFS

Integracja społeczna i zawodowa nową szansą

MOJA WŁASNA FIRMA DROGĄ DO SUKCESU

Aktualności:

Informujemy, że proces rekrutacji do projektu „MOJA WŁASNA FIRMA DROGA SO SUKCESU" został wydłużony do dnia 9.11.2018 r. Proces rekrutacji może zostać skrócony – w momencie przekroczenia liczby złożonych wniosków (65 wniosków), bądź wydłużony – w przypadku nie zebrania pełnej liczby wniosków (65 wniosków).
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW.

Informujemy, że proces rekrutacji do projektu „MOJA WŁASNA FIRMA DROGA SO SUKCESU" został wydłużony do dnia 31.10.2018 r. Proces rekrutacji może zostać skrócony – w momencie przekroczenia liczby złożonych wniosków (65 wniosków), bądź wydłużony – w przypadku nie zebrania pełnej liczby wniosków (65 wniosków).
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW.

nr RPWP. 06.03.01-30-0116/17

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY

Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Projekt jest realizowany przez GLOBALNET SP. Z O.O.

Okres realizacji projektu:

31.03.2018 r. – 16.12.2019 r.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa dotycząca podniesienia wiedzy i umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej wśród grupy docelowej 45 osób ( 37 kobiet i 8 mężczyzn) w wieku 30 lat i wyżej bez zatrudnienia, które jednocześnie należą do jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, z terenów województwa wielkopolskiego.

Szczegółowe zadania w projekcie:

 1. Rekrutacja obejmująca m.in. diagnozę predyspozycji kandydatów/ek w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dotyczące podstaw prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomocy w przygotowaniu biznesplanu wraz z wnioskiem o udzielenie środków (w tym finansowego wsparcia pomostowego) na uruchomienie działalności gospodarczej dla 45 uczestników/czek projektu.
 3. Przyznanie dotacji (24.300 zł) na uruchomienie działalności gospodarczej dla 35 uczestników/czek projektu wraz z finansowym wsparciem pomostowym (2000 zł przez okres 6 miesięcy) oraz zindywidualizowane wsparcie szkoleniowo-doradcze na etapie prowadzenia działalności gospodarczej dla 35 uczestników/czek projektu.

Projekt jest skierowany  do:

10 osób bezrobotnych (w tym długotrwale) oraz 35 osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i wyżej zamieszkałych w województwie wielkopolskim, zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych sektorach z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (OZE) i branż o największym potencjale rozwojowym (inteligentne specjalizacje – IS).

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 30 lat, są bezrobotne oraz nie uczą się. Wyjątkiem będą bezrobotni studenci studiów stacjonarnych, którzy ukończyli 30 lat.

Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów ( w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Informujemy, że z dniem 11 października 2018 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu: "Moja własna firma drogą do sukcesu"

Rekrutacja zgodnie z regulaminem potrwa do dnia 24 października 2018 r włączenie (10 dni roboczych).

Proces rekrutacji może zostać skrócony – w momencie przekroczenia liczby złożonych wniosków (65 wniosków), bądź wydłużony – w przypadku nie zebrania pełnej liczby wniosków (65 wniosków).

Wszystkie informacje dotyczące terminów i sposobu składania dokumentów znajdują się w załączonych regulaminach.

Przypominamy, że wypełnione dokumenty należy złożyć we wskazanych wyżej terminach.

Zamieszczamy również formularz rekrutacyjny wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem projektu Emilią Szelka pod numerem tel. 668 737 969 w godzinach od 9.00 do 16.00. bądź z biurem projektu.

Co zrobić, aby przystąpić do projektu:

 1. Zapoznać się z regulaminem rekrutacji.
 2. Pobrać i wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny.
 3. Wydrukować, podpisać i dostarczyć formularz rekrutacyjny na adres: GLOBALNET SP. Z O.O., ul. Ratajczaka 20/18 a, 61-815 Poznań
 4. Oczekiwać na kontakt ze strony biura projektu.

INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA NOWĄ SZANSĄ

Projekt skierowany jest do 100 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku 16-64 lata, należących do grupy osób biernych zawodowo, w tym 20 osób spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 przesłanki, 10 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym z terenu województwa wielkopolskiego.

Celem głównym projektu jest integracja społeczna i zawodowa.

Działania przewidziane w ramach projektu:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa – ok.3 h/os. (utworzenie Indywidualnego Planu Działania).
 2. Udział w Kursie Umiejętności Społecznych oraz Kursie Aktywnego Poszukiwania Pracy – 24h/os. – grupa 8-12 osób.
 3. Udział w Samopomocowych grupach wsparcia – 48h/os – grupa 8-12 osób, zajęcia będą trwały około 6 - 8 h dziennie, będziemy je ustalać indywidualnie po utworzeniu grupy.
 4. Kursy podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników i rynku pracy wynikające z przygotowanego IPD.
 5. Stypendium szkoleniowe.
 6. Kompleksowa usługa pośrednika pracy.
 7. Płatne staże zawodowe dla 37 osób.

Otwarta Europa-szkolenia językowe z certyfikatem woj. opolskie

Okres realizacji projektu:

styczeń 2018 – czerwiec 2019 r.

FINANSOWANIE:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego . Realizacja Projektu odbywa się pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności na rynku pracy poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego wśród 408 osób dorosłych z województwa opolskiego w wieku 18 lat lub więcej.

Więcej na stronie: angielskizcertyfikatem.pl

Otwarta Europa - woj. wielkopolskie

Więcej

Nowoczesny Język Angielski dla 50+

share
Więcej

Otwarta Europa - woj. dolnośląskie

share

Młodzi na Start

O projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie "Młodzi na Start", skierowanym dla osób między 15 a 29 rokiem życia.
Okres realizacji projektu: styczeń 2017 – czerwiec 2018.
Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób młodych w wieku 15-29 bez pracy (60 kobiet i 40 mężczyzn), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby w wieku 15-24 lata, osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, osoby z niepełnosprawnościami z obszaru województwa wielkopolskiego. Projekt zakłada wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji edukacyjno-zawodowej osób młodych.

Realizator projektu

Globalnet Sp. z o.o., ul. Ratajczaka 20/18 A 61-815 Poznań

Partner

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8, 64-000 Kościan

Grupa docelowa

Jeżeli jesteś osobą:
 • w wieku od 15 do 29 lat
 • nie pracujesz (tj. jesteś bezrobotny lub bierny zawodowo)
 • nie uczestniczysz w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
 • nie szkolisz się (tj. nie uczestniczysz w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)
 • zamieszkujesz na terenie województwa wielkopolskiego

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny


Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, zgłoszenia do udziału w projekcie można dokonać za pośrednictwem formularza do pobrania na stronie www.globalnet.com.pl (zakładka Projekt „Młodzi na Start) lub osobiście w Biurze Projektu. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście lub przez e-mail ( emilia@globalnet.com.pl) lub pocztą tradycyjną do Biura Projektu mieszczącego się pod adresem ul. Ratajczaka 20/18 A w Poznaniu.
Etapy rekrutacji:
 • Weryfikacja zgłoszeń (wymagana dokumenty: formularz rekrutacyjny, deklaracja uczestnictwa, oświadczenie o statusie na rynku pracy, orzeczenie o niepełnosprawności – kserokopia z poświadczeniem zgodności z przedstawionym dokumentem).
 • Rozmowa z koordynatorem projektu /doradcą zawodowym – ocena poziomu motywacji.
O przyjęciu do projektu będzie decydować zgodność z grupą docelową. Zastosowane będą poniższe kryteria:
 • Motywacja – 5 pkt.
 • Niepełnosprawność – 2 pkt.
 • Osoba długotrwale bezrobotna – 2 pkt.
 • Osoba o niskich kwalifikacjach – 1 pkt.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.


Dla pracodawców

PRACODAWCO – przyjmij na staż, przekonaj się, ZATRUDNIJ!!!!
KORZYŚCI DLA PRACODAWCY :
 • brak kosztów związanych z wypłatą wynagrodzenia przez cały okres trwania stażu (staż w całości jest finansowany ze środków projektu),
 • brak konieczności ponoszenia kosztów na badania lekarskie stażysty,
 • środki finansowe na przeszkolenie/przygotowanie pracownika przed podjęciem stażu,
 • szkolenia zawodowe dla uczestników projektu, dopasowane do ich potrzeb i predyspozycji przed przystąpieniem do stażu.
W razie pytań prosimy o kontakt: Globalnet Sp. z o.o. z siedzibą ul. Ratajczaka 20/18 A w Poznaniu, tel. 612238602.
 • wniosek o zorganizowanie stażu

Finansowanie

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logistics Language Open Training


O projekcie

Priorytety Komisji Europejskiej i Wyższej Szkoły Logistyki są wspólne czego wyrazem jest przyznanie WSL finansowania w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu LLOT (Logistics Language Open Training). Celem projektu jest poprawa umiejętności językowych osób związanych z branżą logistyczną. 

Rezultaty

 • kurs językowy na poziomie B2 oparty na słownictwie i zagadnieniach logistycznych,
 • trzy kursy e-learningowe o tematyce logistycznej,
 • platforma udostępniająca powyższe kursy dająca możliwości wykorzystania elementów grywalizacji,
 • Wszystkie powyższe elementy opracowane zostaną w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i włoskim. Dobór produktów projektu był nieprzypadkowy i zmierzał do realizacji koncepcji nauczania języków obcych CLIL (Content and Language Integrated Learning). Użytkownicy będą uczyli się języków obcych dwuetapowo:
 • korzystając z kursu językowego przedstawiającego podstawy języka branżowego,
 • doskonaląc i sprawdzając swoje umiejętności językowe korzystając ze specjalistycznych kursów o tematyce logistycznej oczywiście w wybranym przez siebie języku obcym,


Partnerzy

Wyższa Szkoła Logistyki WSL jest liderem międzynarodowego konsorcjum. Uczelnia budująca trwałe związki z gospodarką oraz kreująca wzorce kształcenia logistycznego w polskim systemie edukacji zawodowej w oparciu o rynkowo zorientowane kształcenie i badania naukowe, a także ścisłą współpracę z założycielem i partnerami uczelni.
Globalnet sp. z o.o. Firma GlobNet Sp. z o.o. istnieje od października 2008 r. Siedziba firmy zlokalizowana jest w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 20/18a. Globalnet specjalizuje się w tworzeniu zarówno innowacyjnych, jak i prostych w użyciu narzędzi do nauki języków obcych. Przedmiotem działalności firmy jest nauka języków obcych na odległość za pomocą platformy e-learningowej Losglobos. Jest to narzędzie służące zarówno do nauki języków obcych, jak i do wspierania i wzmacniania samego procesu nauki.
CIS- Scuola per la Gestione D'Impresa organizacja szkoleniowa i szkoła językowa z Włoch.
speakeasy sprachzeug szkoła językowa z Niemiec.
Jamieson-Ball Ltd szkoła językowa z Wielkiej Brytanii.

Aktualności

W dniach 29-30 września w Wyższej Szkole Logistyki odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu Logistics Language Open Training (LLOT). Na spotkaniu zainicjowano projekt, którego celem jest opracowanie kursu do nauki języka obcego specjalistycznego. Oczywiście jak na specjalistów z WSL przystało, specjalistycznego języka logistycznego. W projekcie wykorzystana zostanie innowacyjna metoda nauczania języków obcych Content and language integrated learning (CLIL). Metoda ta oparta jest o jednoczesne nauczanie treści specjalistycznych (w tym przypadku logistycznych) oraz językowych. Dlatego też w ramach projektu stworzone zostaną także trzy e-learningowe kursy logistyczne.W dniach 19-20 kwietnia w siedzibie firmy Globalnet Sp. z o.o. odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu LLOT. W ramach spotkania omówiono dotychczasowy postęp prac oraz plany dalszych działań. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność szerokiego upowszechniania informacji o projekcie celem pozyskania odpowiednio dużej grupy testerów.Wszystkich zainteresowanych udziałem w testowaniu produktów prosimy o kontakt z dr. inż. Michałem Adamczakiem: michal.adamczak@wsl.com.pl. Z ramienia WSL w spotkaniu wzięli udział wykonawcy projektu dr inż. Piotr Cyplik, dr inż. Michał Adamczak, dr inż. Roman Domański

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Global skills for Globalnet


O projekcie

Termin realizacji 01.09.2014 -31.08.2016 


Rezultaty


Aktualności
MOBILNOŚCI ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.