Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Projekty EFSProjekty EFS


Przypominamy o aktualnych rekrutacjach do naszych projektów:

INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA NOWĄ SZANSĄ

Projekt skierowany jest do 100 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku 16-64 lata, należących do grupy osób biernych zawodowo, w tym 20 osób spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż 1 przesłanki, 10 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym z terenu województwa wielkopolskiegoCelem głównym projektu jest integracja społeczna i zawodowa.


MOJA WŁASNA FIRMA DROGĄ DO SUKCESU

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa dotycząca podniesienia wiedzy i umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej wśród grupy docelowej 45 osób ( 37 kobiet i 8 mężczyzn) w wieku 30 lat i wyżej bez zatrudnienia, które jednocześnie należą do jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, z terenów województwa wielkopolskiego.


Zmień zawód - podnieś swoje kwalifikacje

Projekt skierowany jest do osób dorosłych z woj.wlkp( do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy
powyżej 29 roku życia z jednej z grup; osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby oniskich kwalifikacjach, osoby wwieku
50 lat i więcej. Celem projektu jest zwiększenie aktywności os bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo na rynku pracy i poziomu
zatrudnienia poprzez wzrost kompetencji i doświadczeń zawod.

W ramach projektu osoby otrzymają kompleksowe wsparcie obejmujące wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika : identyfikację potrzeb, diagnozę potrzeb szkoleniowych, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże i praktyki zawodowe, szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, jak niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb UP określonych w Indywidualnym Planie Działania (IPD). Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla os. z niepełnosprawnościami 33%, odla dług. bezrob.
30%, dla os. o niskich kw. 38%, dla K 39%, dla osób 50+ 33%.


Więcej informacji

2018-10-08
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.