Telefon: +48 612238602
E-mail: info@globalnet.com.pl

Integracja społeczna i zawodowa nową szansą_newsIntegracja społeczna i zawodowa nową szansą_news


Zapraszamy serdecznie do zgłaszania się osób zainteresowanych do udziału w projekcie – Integracja społeczna i zawodowa nową szansą

Poniżej krótka informacja dotyczaca projektu.

Numer i nazwa Działania: Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe

Okres realizacji projektu: od: 2017-05-01 do: 2018-07-31

Obszar realizacji: całe województwo wielkopolskie

Projekt zakłada aktywizację społeczno - zawodową 100 os. zagrożonych wykluczeniem społecznym z Wielkopolski.

W pierwszej fazie projektu, uczestnicy zostaną objęci aktywizacją społeczną, która ma im pomóc włączyć się w życie społeczne i przełamać bariery osobowościowe, które skupia się na wzmocnieniu psychicznym uczestników.

Kolejną fazą projektu jest aktywizacja zawodowa, która ma zbliżyć uczestników do rynku pracy. Na początek każdy uczestnik zostanie objęty wsparciem doradcy zawodowego, którego wynikiem będzie indywidualny plan działania i wybór ścieżki wsparcia, dopasowanej do jego potrzeb i możliwości.

Uczestnicy będą mogli zdobyć nowe kompetencje lub kwalifikacje dzięki udziałowi w kursach zaw. dostosowanych do ich potrzeb i predyspozycji.

Wybrani uczestnicy będą mogli zdobyć nowe lub uaktualnić swoje doświadczenia zawodowe i umiejętności praktyczne dzięki udziałowi w stażach. W wyniku odbycia stażu uczestnicy przezwyciężą jeden z problemów na rynku pracy, czyli brak aktualnego doświadczenia zawodowego.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są ukierunkowane na zwiększenie aktywności uczestników na r. pracy i tym samym zwiększenie poziomu zatrudnienia w Wlkp.

Działania przewidziane w ramach projektu dla 100 osób:

1. Identyfikacja potrzeb społ. - zawodowych uczestników – przygotowanie diagnozy społecznej i zawodowej (IPD),

2.   Kompleksowa usługa pośrednictwa pracy,

3. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i uczestników wynikającym z przygotowanego IPD,

4.  Staże zawodowe dla 30 os.

2018-02-14
To improve is to change. To be perfect is to change often.

Winston Churchil

Zmieniaj się razem z nami - Globalnet.